Feedback Form
שלום, אורח ... להרשמה לחץ כאן
כל האפשרויות לקיזוז הפסדים
לקראת סיומה הקרוב של שנת המס הנוכחית מובאים לפניכם, בהתאם לפקודת מס הכנסה, מספר עקרונות לקיזוז הפסדים, נזכיר כי לאור הירידות בבורסות ברחבי העולם כדאי, לשקול מימוש

כל האפשרויות לקיזוז הפסדים

 

יואב לרנר, כלכלן וחשבונאי

 

לקראת סיומה הקרוב של שנת המס הנוכחית מובאים לפניכם, בהתאם לפקודת מס הכנסה,

מספר עקרונות לקיזוז הפסדים, נזכיר כי לאור הירידות בבורסות ברחבי העולם כדאי, לשקול

מימוש ההפסדים למי שיוכל לקזזם. להלן הסקירה.

 

 

1.  קיזוז הפסד פירותי שמקורו בישראל

1.1.  הפסד שוטף בעסק/משלח יד (שאילו היה רווח היה חייב במס)

1.1.1.   ניתן לקיזוז כנגד הכנסות מכל מקור לרבות רווח הון,שבח מקרקעין.

עצמאי יוכל לקזז הפסד שוטף בעסק כנגד הכנסות עבודה שוטפות מכח סעיף 28(א).

1.1.2.   לאור הבדלים בשיעורי המס בין רווחים עסקיים (שיעור מס מקסימלי של 47% בשנת

2008) לבין שיעור המס החל על רווח הון (שיעור מס של עד 20%, למעט חריגים) קבע

המחוקק בסעיף 28(ג) אפשרות בחירה לנישום האם לקזז הפסד עסקי, בשיעור מס

גבוה כנגד רווח הון בשיעור מס נמוך.

1.1.3.   הסעיף כן חל על הפסדים שאילו היו רווח היו פטורים ממס (אם היו רווח כן היו

נישומים לפי הפקודה). כך לדוגמה, הפסדים של נכה 9(5) מעסק כן ניתנים לקיזוז ללא

כל מגבלה,למרות שלא היו רווחים היו פטורים, לפחות בחלקם , ממס.

1.1.4.   הפסד שניתן לקיזוז כנגד הכנסה בשנת המס ולא קוזז, הולך לאיבוד,למעט חריג

כאמור בסעיף 1.1.2.

1.1.5.   הפסד מעסקת אקראי בעלת אופי מסחרי אינו בר קיזוז לפי סעיף זה (למעט "עסק

אקראי"- פס"ד א.ח.א גולדשטיין).

 

1.2. הפסד מועבר מעסק/משלח יד  ניתן לקיזוז כנגד1:

1.2.1.   הכנסות מעסק/משלח יד לרבות רווח הון2 ושבח מקרקעין.

1.2.2.   הכנסות עבודה לפי (2)2.

עוסק שסגר את עסקו ופנה לעבוד כשכיר יהיה רשאי לקזז את ההפסדים המועברים

בעסק כנגד הכנסות עבודה בתנאים הבאים:

- הקיזוז יעשה לגבי "אדם"3 ספציפי.

- לאותו "אדם" לא הייתה הכנסה מעסק/משלח יד בשנה בה הוא מבקש לקזז את

ההפסדים המועברים.

-          "האדם" המבקש את הקיזוז חדל לעסוק בעסק/משלח יד אשר בגינו נוצרו ההפסדים

לקיזוז.

-     מקור ההפסד אינו בחברה בית, חברה משפחתית או חברה שקופה.

-     הכנסות דומות במהות  שאינם מכח סעיף (2)2 לא יותרו בקיזוז.

לדוגמא: הכנסות קצבה ופנסיה מכח סעיף (5)2.

 

1.3. יש לקזז תחילה את ההפסדים משנת המס הנוכחית ורק לאחר מכן כנגד הפסדים

מועברים, למעט במקרים הבאים שבהם אין חובה לקזז:

1.3.1.   רווח הון אינפלציוני

1.3.2.   רווח הון,ריבית או דיבידנד בשיעור מס עד 20%.

1.3.3.   הפסד מהשכרת בנין

1.4.   הפסד שהיה לאדם מהשכרת בנין יותר בקיזוז רק כנגד הכנסות מאותו בנין בשנים הבאות.

1.4.1.   במקרה בו הכנסות מהשכרת בנין מהוות הכנסות מעסק, יחולו דיני הקיזוז לפי 28(א)

ו-(ב).

1.4.2.   הפסד מהשכרת בנין שההכנסה ממנו סווגה לפי (6)2 יותר בקיזוז כנגד השבח ממכירת

אותו בנין6.

 

1.5   קיזוז הפסד מעסק כנגד הכנסה מעסק אחר

 

1.5.1   ניתן לקזז הפסד מעסק כנגד הכנסה מעסק אחר ובלבד שלא מדובר ביישויות

משפטיות שונות (גם אם מדובר בחברות שבעלי המניות בהם זהים).

1.5.2   בחברות תעשייתיות שמגישות דוח מס מאוחד לפי חוק עידוד השקעות תעשיה

(מסים),התש"כט-1969) לא ניתן לקזז הפסד בחברה אחת מול הכנסה בחברה השניה.

 

1.6   קיזוז הפסדים מעסק מול הכנסות מוטבות בעסק

אין חובה לקזז הפסדים מועברים מול הכנסות מוטבות7.

 

1.7   רכישת חברות מפסידות

 

1.7.1   ברכישת חברות מפסידות קיים משקל לא מבוטל לערך הכלכלי הנובע מחסכון המס

העתידי שיכולים להפיק בעליהם החדשים, מהפסדי העבר שנצברו בהן.

1.7.2   על מנת לתת מענה לתופעת "תעשיית" רכישת חברות שצברו הפסדים, פקיד שומה,

שחפץ לשלול קיזוז הפסדים בדרך זו, טוען כי מדובר בעסקה מלאכותית ע"פ סעיף 86

לפמ"ה. לעניין זה, עסקה מלאכותית מוגדרת כעסקה שאחת ממטרותיה העיקריות

היא הימנעות ממס, או הפחתת מס "בלתי  נאותה".

1.7.3.   יחד עם זאת בפס"ד "רובינשטיין" נקבע כי לא כל רכישת מניות חברה מפסידה היא

עסקה מלאכותית, מכיוון שלפעמים קיים רצון לגיטימי לרכוש שלד בורסאי, רצון

לשקם חברה או רצון לחסל חברה מתחרה.

כאשר קיים שיקול מסחרי לעסקה והמטרה הדומיננטית אינה קיזוז הפסדים צבורים,

יותרו אלה בקיזוז.

1.7.4.   כאשר יש שינוי שליטה בחברה, ובעל השליטה החדש לא היה בעל מניות בחברה בעת

התהוות ההפסדים, אין להתיר לחברה לקזז את ההפסדים שנתהוו טרם שינוי

השליטה.

יחד עם זאת, כאשר בעל השליטה החדש היה בעל מניות מיעוט בעת התהוות

ההפסדים, יש להתיר קיזוז הפסדים באופן יחסי כך שיבטל את הטבת המס העודפת

שעשויה להתקבל מרכישת ההפסדים שספג בעל השליטה הקודם.

 מסקנה: לחברה יותר לקזז את ההפסד המתקבל מהכפלת ההפסדים שנצברו בשיעור

ההחזקה של בעל מניות מיעוט בעת התהוות ההפסדים8.

 

2.       קיזוז הפסד פירותי שמקורו בחו"ל

 

2.1.  העקרונות לקיזוז הפסדים שמקורם בחו"ל נקבעו על ידי סעיף 29 כדלקמן:

 

2.1.1.        ההפסד הוא היה חייב במס בישראל ומשולם בישראל במידה והיה לרווח, מכאן  הכנסה  פסיבית של עולה חדש או תושב חוזר הפטורה ממס לפי סעיף 14, אינה מותרת בניכוי.

2.1.2.   סכום הפסד מחו"ל שניתן לקזזו בשנת המס והנישום בחר שלא לקזזו, לא ניתן יהיה

לקזזו בשנים  הבאות, אלא אם נאמר במפורש אחרת.

2.1.3.   הקיזוז יותר רק אם הוגש דוח לשנה בה נוצר.

2.1.4.   ההפסד יתורגם לשקלים לפי כללי התרגום הידועים.

2.1.5.   ככלל, יש חובת קיזוז. אם בחרת לא לקזז, ההפסד הולך לאיבוד.

 

2. הפסדים בחו"ל יחולקו לשלושה סלי קיזוז שונים:

 

2.2. הפסדים הנובעים מהכנסה פסיבית

2.2.1. הפסדים אלו יקוזזו כנגד הכנסות פסיביות9 בחו"ל.

2.2.2. יתרת הפסד שלא קוזזה תועבר לשנים הבאות כנגד הכנסות פסיביות בלבד.

2.2.3.        אין מניעה בקיזוז בין הפסד ממדינה א' בחו"ל להכנסה חייבת במדינה ב' בחו"ל.

2.2.4. על אף האמור, הפסד מדמי שכירות מהשכרה פסיבית של בניין בחו"ל, שמקורו בפחת, יותר

בקיזוז גם כנגד רווח הון במכירת אותו בניין.

הוראות סעיף 28(ג) הקובע כי ניתן לבקש שלא לקזז הפסדים עסקיים כנגד הכנסות

מועדפות יחולו  בהתאמה גם במקרה זה.

 

2.3 הפסדים מעסק/משלח יד  יקוזזו בסדר הבא :

2.3.1.  כנגד הכנסה חייבת מעסק/משלח יד בחו"ל (לרבות רווח הון2).

2.3.2.   כנגד הכנסה פסיבית נטו בחו"ל באותה השנה.

2.3.3.   יועברו לשנים הבאות כנגד הכנסות מעסק/משלח יד (לרבות רווח הון).

 

2.4 הפסדים מעסק/משלח יד בחו"ל (שאילו הרווח היה חייבים במס בישראל) יקוזזו בסדר

הבא:

2.4.1.   כנגד הכנסה מעסק/משלח יד בחו"ל באותה השנה.

2.4.2.   כנגד הכנסה פסיבית בחו"ל.

2.4.3.   יחד עם זאת אם ביקש הנישום, לא יקוזז הפסד כאמור כנגד רווח הון, ריבית או

דיבידנד אם שיעור המס החל עליהם אינו עולה על 20%.

2.4.4.        כנגד הכנסות מכל מקור שהופקו או נצמחו בישראל באותה השנה  אם מדובר בעסק שנשלט בישראל (לא חובה).

2.4.5.   יועברו לשנים הבאות כנגד הכנסות חייבות מעסק/משלח יד (לרבות רווח הון) בחו"ל.

2.4.6.   יועברו לשנים הבאות כנגד הכנסות חייבות מעסק/משלח יד (לרבות רווח הון) בישראל.

 

3. נקודות נוספות

3.1. ניהול ספרים לא תקין יכול להוות עילה לביטול זכות הקיזוז.

3.2. אין מניעה לקזז הפסדים משנים ששומותיהם התיישנו (פס"ד פינהר).

3.3. הפסד בגין שנה ששומתה התיישנה לא ניתן לערעור ויהיה בר קיזוז באופן מוחלט

(פס"ד בן שחר).

3.4. סעיף 207(ד) לפמ"ה- אם בוצע קיזוז הפסד מעסק נשלט כנגד הכנסה חייבת

שהופקה או שנצמחה בישראל, לא יינתן בישראל זיכוי ממס זר כנגד מסי ישראל

שבהם חייב הנישום על ההכנסה החייבת שהייתה לו מעסק מחוץ לישראל,

בשנתיים שקדמו לשנת המס שבה קוזז ההפסד ובחמש השנים שלאחריה, בזו

אחר זו, עד לגובה ההפסד שקוזז כאמור. שומות הנישום יתוקנו בהתאם.

 

4. קיזוז הפסדים הונים

4.1   סעיפים 92-89 קובעים את הכללים לקיזוז הפסדי הון כדלהלן.

 

4.1.1.        תושב ישראל יהיה חייב במס על רווחי הון שנצמחו בישראל ומחוצה לה.

4.1.2.        תושב חוץ יחויב במס על רווחי הון בישראל בלבד.

4.1.3.        מקום הפקת או צמיחת רווח הון יחשב בישראל במקרים הבאים:

4.1.3.1    הנכס הנמכר נמצא בישראל.

4.1.3.2    הנכס הנמכר נמצא בחו"ל ומהווה זכות במישרין או בעקיפין לנכס, מלאי או זכות במקרקעין בישראל.

4.1.3.3    מניה או זכות למניה בישראל.

4.1.3.4    זכות בחבר ב"א בחו"ל שהוא בעל זכות במישרין או בעקיפין לרכוש בישראל.

4.1.4         הפסד הון יותר בניכוי רק ובמידה היה רווח היה מתחייב ב

4.1.5         דוגמא לרווח שלא חייב במס, תושב חוץ שמכר בהפסד ני"ע   שנסחר בבורסה בישראל לא יוכל לקזז הפסד זה שכן אם היה רווח במכירה לא היה משלם מס מתוקף הפטור לתושב חוץ.

 

4.2            הפסדים הונים בישראל (החל מ-1.1.03) יקוזזו בסדר הבא.

4.2.1          נגד רווח הון ריאלי בישראל ובחו"ל או שבח ריאלי בישראל.

4.2.2          כנגד רווח אינפלציוני חייב ביחס של 3.5:1

4.2.3          היתרה תועבר לשנים הבאות ותותר כנגד רווחי הון ושבח עתידים.

 

4.3      הפסדים הונים בחו"ל (החל מ-1.1.03) יקוזזו בסדר הבא.

4.3.1          כנגד רווח הון ריאלי בחו"ל.

4.3.2          כנגד רווח הון אינפלציוני בחו"ל חייב (עד 1.1.94) ביחס של 3.5:1

4.3.3          כנגד רווח הון ריאלי בישראל.

4.3.4     כנגד רווח הון אינפלציוני בישראל חייב (עד 1.1.94) ביחס של 3.5:1

4.3.4          היתרה תועבר לשנים הבאות ותותר כנגד רווחי הון ושבח עתידים.

 

4.4      דגשים נוספים

4.4.1          אין מגבלת זמן לקיזוז, שכן, המגבלה לגבי הפסדים מועברים בוטלה.

4.4.2          הפסד הון יותר לקיזוז אל מול רווח הון בלבד ולא מול הכנסה מעסק.

4.4.3          הקיזוז יותר רק אם הוגש דוח לשנה בה נוצר.

 

סעיף 89- תושב ישראל יהיה חייב במס על רווחי הון שנצמחו בישראל ומחוצה לה.

תושב חוץ יחויב במס על רווחי הון בישראל בלבד.

מקום הפקת או צמיחת רווח הון יהיה בישראל במקרים הבאים:

א.הנכס הנמכר נמצא בישראל.

ב.הנכס הנמכר נמצא בחו"ל ומהווה זכות במישרין או בעקיפין לנכס,מלאי או זכות במקרקעין בישראל.

ג.מניה או זכות למניה בישראל.

ד.זכות בחבר ב"א בחו"ל שהוא בעל זכות במישרין או בעקיפין לרכוש בישראל.

 

 

תנאים לקיזוז הפסדים הונים

א.הפסד הון יותר בניכוי רק ובמידה היה רווח היה מתחייב במס.

דוגמא:

תושב חוץ שמכר בהפסד ני"ע שנסחר בבורסה בישראל לא יוכל לקזז הפסד זה שכן

אם היה רווח במכירה לא היה משלם מס מתוקף הפטור לתושב חוץ.

ב.קיימת חובת קיזוז בשנה הראשונה שבה נוצרו רווחים (שלאחר שנת ההפסד).

ג.חובה לקזז הפסד הון כנגד כל רווח הון גם אם מדובר בשיעור מס שגבוה או נמוך

משיעור המס של ההפסד.

 

 

סדר קיזוז הפסדים הונים בישראל (החל מ-1.1.2003)

א.      כנגד רווח הון ריאלי בישראל ובחו"ל וכן מול שבח ריאלי בישראל.

ב.      כנגד רווח אינפלציוני חייב בישראל (עד 1.1.1994) ביחס של 1:3.5

ג.        יועבר לשנים הבאות כנגד רווחי הון ושבח עתידים.

 

סדר קיזוז הפסדים הונים בחו"ל (החל מ-1.1.2003)

א.          כנגד רווח הון ריאלי בחו"ל.

ב.          כנגד רווח הון אינפלציוני בחו"ל (עד 1.1.1994)  ביחס של 1:3.5

ג.            כנגד רווח הון ריאלי בישראל.

ד.          כנגד רווח הון אינפלציוני בישראל (עד 1.1.1994)  ביחס של 1:3.5

ה.          יועבר לשנים הבאות כנגד רווחי הון ושבח עתידים.

 

דגשים נוספים

-     מגבלת הזמן (7 שנים) לגבי הפסדים מועברים בוטלה.

-          לא ניתן לקזז הפסד הון מול הכנסה מעסק.

-          הקיזוז יותר רק אם הוגש דוח לשנה בה נוצר.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1  ראה סעיף 28(א) ו-(ב) לפמ"ה.

2  ע"פ עמדת רשות המיסים יוכר קיזוז של רווח הון ממכירת נכס יצרני (ששימש ביצור הכנסות) ולא נכס השקעתי.

    ע"פ פס"ד "מודול בטון" -  אם קיימת פעילות סינרגטית בין חברות אם והבת (למשל קו יצור משותף בחברות תעשיתיות)   

    אזיי המניות מהוות נכס הון בעסק שרווח ההון בגין מכירתן יותר בקיזוז כנגד הפסדים עיסקים משנים קודמות.

 

3  ראה סעיף 1 לפמ"ה.

6 חוזר מס שבח 21/90.

7 הכנסות בשיעור מס מופחת או הכנסות פטורות (פס"ד מודול בטון).

 8פס"ד 7387/06 בן ארי ש' סוכנות לביטוח (1968) בע'מ נ' פקיד שומה 1 ירושלים

9  ריבית, הפרשי הצמדה,דיבידנד,שכירות ותמלוגים שאינם מהווים הכנסה מעסק/משלח יד.

 

 

 

 

 

 


כתובתנו: העצמאות 92 אבן יהודה, 40500 משרד 077-6202020 , נייד 052-6202020 , פקס 15377-6202020